BIT Social Scale up 2022
ปีนี้มี 2 BATCHES เพื่อให้เหล่านวัตกร เตรียมความพร้อม ติดอาวุธ และกิจกรรมบ่มเพาะ เพื่อชิงทุน
มากกว่า 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ปีนี้มี 2 BATCHES เพื่อให้เหล่านวัตกร เตรียมความพร้อม ติดอาวุธ และกิจกรรมบ่มเพาะ เพื่อชิงทุน มากกว่า 1.5 ล้านบาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Bootcamp
ติดอาวุธเหล่านวัตกรผ่านการลงมือทำ
ยกระดับนวัตกรรมสังคมในแบบของ
ตนเองมุ่งหน้าสู่การสร้างความเปลี่ยน
แปลงอย่างยั่งยืน
Incubation
เตรียมความพร้อมสุดเข้มข้นร่วมกัน
แบ่งปันเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
กระทบไหล่กับผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน
สู่จุดหมายปลายทางคือการชิงทุนกว่า
1.5 ล้านบาท
ความคิดเห็นผู้เข้าร่วม และทีมงาน
ทีม กินช่วยเกษตรกร
“โครงการนี้เป็น หลักสูตรเร่งด่วนฉบับอัดแน่น
ในเวลาจำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างและขยาย
ขนาดของกิจการเพื่อสังคม”
ทีม Disastra
“โครงการจัดกิจกรรมดีและเป็นประโยชน์มาก
อยากให้จัดต่อไป ถึงแม้โควิดจะทำให้ต้องออนไลน์
ทั้งหมดแต่ก็ สนุกและได้ความรู้เยอะมาก”
ทีม Family Deaf
“เป็นโครงการที่ดีทำให้มีความคมขึ้นในโครง
การ Social Business เป็นการที่เรา ตั้งใจ
ทำสิ่งดี ๆ ให้คนอื่น แต่ทำให้ยั่งยืน
เป็นสิ่งดี ๆ
ของโครงการนี้”
ทีม Saleng+
“เหนื่อยนะ แต่ในแต่ละวันคือวันที่เหมือน
ก้าวสู่เส้นชัย ถ้าคุณมี Passionและฝันอยาก
ทำ คุณมาเข้าร่วมโครงการนี้
ทีม SenTech
“โครงการ BIT เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้
Start up พัฒนา เป็นเพื่อน เป็นครูเป็นที่
ปรึกษา เป็นกำลังใจ
ที่คอยผลักดัน Start up
ก้าวต่อไปข้างหน้า”
ทีม Hangles
“โครงการนี้ให้ทั้ง ความรู้และConnections
ทุก ๆ ทีมร่วมแชร์ปีะสบการณ์ ความรู้ให้
Feedback ซึ่งกันและกันเพื่อ พัฒนาไปด้วย
กัน
ทีม กินช่วยเกษตรกร
“โครงการนี้เป็น หลักสูตรเร่งด่วนฉบับอัดแน่น
ในเวลาจำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างและขยาย
ขนาดของกิจการเพื่อสังคม”
ทีม Disastra
“โครงการจัดกิจกรรมดีและเป็นประโยชน์มาก
อยากให้จัดต่อไป ถึงแม้โควิดจะทำให้ต้องออนไลน์
ทั้งหมดแต่ก็ สนุกและได้ความรู้เยอะมาก”
ทีม Family Deaf
“เป็นโครงการที่ดีทำให้มีความคมขึ้นในโครง
การ Social Business เป็นการที่เรา ตั้งใจ
ทำสิ่งดี ๆ ให้คนอื่น แต่ทำให้ยั่งยืน
เป็นสิ่งดี ๆ
ของโครงการนี้”
ทีม Saleng+
“เหนื่อยนะ แต่ในแต่ละวันคือวันที่เหมือน
ก้าวสู่เส้นชัย ถ้าคุณมี Passionและฝันอยาก
ทำ คุณมาเข้าร่วมโครงการนี้
ทีม SenTech
“โครงการ BIT เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้
Start up พัฒนา เป็นเพื่อน เป็นครูเป็นที่
ปรึกษา เป็นกำลังใจ
ที่คอยผลักดัน Start up
ก้าวต่อไปข้างหน้า”
ทีม Hangles
“โครงการนี้ให้ทั้ง ความรู้และConnections
ทุก ๆ ทีมร่วมแชร์ปีะสบการณ์ ความรู้ให้
Feedback ซึ่งกันและกันเพื่อ พัฒนาไปด้วย
กัน
ผู้เชี่ยวชาญ
คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
กรรมการผู้จัดการ, บริษัท
เทใจดอทคอม จำกัด
คุณวิริยา วิจิตรวาทการ
Product Manager , Harvard
Business School Online
& Co-founder, GLab
คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
ผู้ก่อตั้ง, Saturday school
คุณนรุตม์ วสุนธรามาศ
Co-Founder, Tact Social
Consulting
คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์
CEO, QueQ and Makub
คุณศรวุฒิ ปิงคลาศัย
CEO & Co-founder, Handup
Network
คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์
CEO & Founder BASE
Playhouse, BASE
Playhouse
คุณพริมา เพชราภิรัชต์
CFO & Co-Founder,
EdVISORY
ดร.รณกร ไวยวุฒิ
project seed,
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ
เเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณณฐมน วินนาวรเวช
Project Director /
Facilitator,
บริษัท ลูกคิด จำกัด
Haidy Leung
Business Development
Manager, ChangeFusion
คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
Co-Founder, Glow story
คุณอลิสา เฉลยจิตร์
Public Speaking Trainer
คุณภารวี วัฒนานุกิจ
CEO & Founder, Education
Consultant, Outermost
ดร.พิชัย ภู่สัมพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจ
เพื่อสังคม,มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
คุณสุธัม ธรรมวงศ์
Director, UX/UI, เจ้าของเพจ,
เพจหมีเรื่องมาเล่า
คุณชลิพา ดุลยากร
CEO, Inskru
เครือข่ายของเรา
© บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด